Wydarzenia

- Ważne miejsce w działalności dr. A. Troczewskiego było zaproszenie do Kutna w 1904, wraz z gronem współpracowników, Henryka Sienkiewicza, za co spotkały go szykany.

- W 1912 na stanowisko ławnika zatwierdził gubernator dr. A. Troczewski. - Dla niesienia opieki nad biednymi dziećmi oraz dla obywatelskiego i patriotycznego wychowania dzieci powstało w Kutnie Towarzystwo Dobroczynności. Był to schyłek XIXw., okres kolejnej fali rusyfikacji, Polaków. Postanowiono pomoc tym ludziom. Do głównych organizatorów Kutnowskiego Towarzystwa Dobroczynności należeli m.in. Antoni i Lubomira Troczewscy. TD zajmowało dużo miejsca w pracy dr. A. Troczewskiego. Na łamach tygodnika Kutnowskiego w licznych artykułach krytykował on słabe zainteresowania się kutnowskim pracą Towarzystwa, apelował do sumień i serc mieszkańców Kutna a większe poparcie prac na rzecz sierot i biednych dzieci. W maju 1912 roku TD otrzymało zezwolenie na organizowanie odczytów, co poszerzyło źródła finansowe ochronki. Okres I wojny światowej najtrudniejszy w dziejach Towarzystwa, a choroba opiekunki p. L. Troczewskiej przeważyła jego egzystencję. Brakowało pieniędzy na wyżywienie dla dzieci w tych warunkach zarząd TD swoje placówki powierzył nowo powstałej instytucji, Radzie Opiekuńczej Powiatowej, której zastępca przewodniczącego został dr. A. Troczewski.

- Wypowiedzenie l VIII 1914. wojny Rosji przez Niemcy zaskoczyło mieszkańców Kutna. Już 2 VIII 1914 r. władze Rosyjskie opuściły Kutno. Miasto zostało bez władzy administracyjnej i porządkowej. 4 VIII zorganizowany został Komitet Obywatelski, którego przewodniczącym został dr A. Troczewski. Organem wykonawczym Komitetu była straż Ogniowo Ochotnicza pełniąca funkcję milicji obywatelskiej. K.O. przyjął na siebie wszystkie obowiązki władzy administracyjnej i sądowniczej. Spośród Komitetu został wyłoniony sąd, którego członkiem był dr A. Troczewski.

-W sprawie odzyskania Gdańska organizowane były zgromadzenia mieszkańców Kutna, manifestacje i wiece 9 III 1919 r. Odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej. Rada podjęła uchwałę którą odczytał dr A. Troczewski.

- W sierpniu 1920r. Wybuchło drugie powstanie śląskie. Działacze Społeczni podjęli dalsze zbiórki pieniędzy, żywności, a nieoficjalnie werbowali ochotników. Zorganizowanej akcji podjął się nierozwiązany jeszcze Powiatowy Obywatelski Komitet Obrony Państwa, któremu przewodniczył dr. A. Troczewski.

- W styczniu 1920 r. Rada Narodowa przyznała dr. A. Troczewskiemu tytuł honorowego obywatela miasta Kutna. W pierwszych wyborach do sejmu w 1919 r. agitacja przedwyborcza rozpoczęła się pod koniec 1918r. Kutno wchodziło w skład okręgu Łęczycko-Kutnowskiego-Gostynińskiego. Biuro mieściło się w na ul. Toruńskiej 136w domu dr. A. Troczewskiego, gdzie m.in. mieściła się siedziba powiatowych władz Związku Ludowo-Narodowego i redakcja tygodnika Kutnowskiego. Przewodniczącym okręgu był dr A. Troczewski.

- Dr A. Troczewski kandydował do sejmu 5 XI 1922 r.

- Gen. J. Haller mianował Kutnowskim pełnomocnikiem, Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa, dr. A. Troczewskiego. - Zimą 1925 r. dr A. Troczewski zapoczątkował apele o ofiary dla ludzi bez środków do życia, gdyż Kutno ogarnęła fala bezrobocia.

- dr A. Troczewski apelował o pomoc dla studentów-żołnierzy. Doktor pisał "To nasz święty obowiązek, to najbardziej honorowy dług, który mamy spłacić tym, którzy na nasz cześć, wolność i bezpieczeństwo nieśli w ofierze, oddawali krew i życie".

- W Kutnie PCK, został zorganizowany l XI 1919r. którego inicjatorem był dr A. Troczewski.

- dr A. Troczewski był zastępcą przewodniczącego towarzystwa Gimnastycznego "Sokół".

- W Kutnie 19 V 1924 r. powstał oddział Ligi Obrony Powietrznej Państwa, w którym brał udział dr A. Troczewski.

- dr A. Troczewski ogłosił przemówienie l0 lipca 1918 r. z okazji przybycia do Kutna gen. Józefa Hallera.

- dr A. Troczewski, z pomocą kolegów, zorganizował uroczystość z okazji ustalenia granic Polskich w marcu 1923 r.

- W 1922 r. z inicjatywy dr. Troczewskiego powstał Komitet Pomocy dla Akademików.

- dr A. Troczewski był wybitnym człowiekiem, zasłużonym w różnych dziedzinach.

- W 1995 roku Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie otrzymał imię doktora Antoniego Troczewskiego.
__

Piotr Bagrowski

Design by : - )