Inicjatywy

__1. Dom Dochodowy Straży Ogniowej

__2. Park miejski im. Traugutta

Dom Dochodowy Straży Ogniowej powstał w latach 1899-1908 ze składek społecznych, ogromnym wysiłkiem mieszkańców miasta i powiatu. Inicjatorem jego budowy był dr A. Troczewski. Projekt budynku wykonał architekt inż. Kazimierz Stebelski.
Budynek tworzy autonomiczny zespół ze wzniesioną w 1885 r. remizą strażacką zamykającą Zduński Rynek od ul. Podrzecznej. Dom Dochodowy był zakonspirowanym przed władzami rosyjskimi wielofunkcyjnym miejskim centrum kultury i "życia polskiego". Było to przedsięwzięcie nowatorskie i w pewnym sensie uważać je można za protoplastę późniejszych miejskich domów kultury.
W okresie I Wojny Światowej Niemcy zdewastowali budynek i zniszczyli zgromadzony w jego pomieszczeniach dorobek. Mieścił się tu lazaret wojenny, a później stajnia dla koni żołnierskich.
W okresie międzywojennym pierwotna formuła centrum kultury uległa modyfikacji, a budynek zaczął służ przede wszystkim celom teatralnym (przyjęła się nazwa Teatr Miejski). W dalszym ciągu było to miejsce spotkań publicznych, wieców, balów i rautów.
W okresie II wojny światowej Niemcy przerobili budynek na profesjonalne kino nadając wnętrzu styl "III Rzeszy" i zacierając, w sposób nietrwały, jego pierwotny charakter.
Po 1945 r. mieściło się tu Kino 19 Stycznia. W latach 90. działała tu dyskoteka Manhatan, która przyczyniła się do pogorszenia stanu technicznego opuszczonego dziś obiektu.
Dom Dochodowy Straży Ogniowej jest dla Kutna zabytkiem szczególnym, urastającym do rangi pomnika XX. wieku. Historyczne przesłanie i wola twórców, tradycja, dobrze przemyślane pierwotne funkcje kulturowo-społeczne zakodowane w projekcie architektonicznym oraz dzisiejsze potrzeby miasta decydują o przeznaczeniu budynku na współczesne wielofunkcyjne centrum funkcjonujące w powiązaniu z Kutnowskim Domem Kultury.
W ramach projektu planuje się wykonanie generalnego remontu budynku. Likwidacji wymaga "ślepa" sala kinowa z pochyłą podłogą, a przywróceniu okna - zamurowane i przerobione na drzwi. Zachowana zostanie pierwotna scena i rzadko już spotykany kanał dla orkiestry. Odsłonięte i udrożnione zostaną (niewidoczne dziś) empory oraz przywrócone wiodące na nie schody pod ścianą północną. Odsłonięty zostanie ocalały malowany strop. Naprawione będą malowidła na balustradach empor.
Odzyskana w ten sposób pierwotna wielofunkcyjna sala służyć będzie celom teatralnym, kinowym. Będą mogły odbywać się tam uroczyste spotkania, odczyty, rauty (empory mają przeznaczenie także gastronomiczne), itp. Sala będzie znakomitym miejscem dla dużych wystaw, kiermaszów.
Stara oprawa architektoniczna, wystrój malarski z pocz. XX w. oraz niepowtarzalny klimat miejsca w miarę upływu czasu podnosić będą rangę obiektu, czyniąc go atrakcją turystyczną Kutna.
Inwestycja wpłynie na ochronę dziedzictwa kulturowego oraz na wzmocnienie kulturowej tożsamości społeczności lokalnej. Zwiększenie atrakcyjności miasta dla turystów zdynamizuje jego gospodarkę i przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy, gdyż rozwój ruchu turystycznego oddziaływuje na bardzo szeroki krąg podmiotów gospodarczych, w szczególności zajmujących się obsługą tego ruchu. Bez wątpienia realizacja projektu przyczyni się do promocji miasta. ................................................... ....................................................................................................

Piotr Bagrowski

Design by : - )