Strona poświęcona wielkiemu działaczowi społecznemu - doktorowi Antoniemu Troczewskiemu

Dzieje szkoły

Antoni Troczewski - doktor, działacz społeczny i polityczny - ur. w 1861 r . Do Kutna przyjechał w 1891 r. Doktor zamieszkał w skromnym pokoiku przy Nowym Rynku, pracował bezpłatnie w szpitalu. Dr Troczewski kształtował swoje poglądy w gronie postępowej młodzieży uniwersyteckiej w okresie studiów i początków pracy lekarskiej w latach 1884-1890, Jego konsekwentna działalność i liczne wypowiedzi ludzi, którzy Go znali, potwierdzają przekonanie, że praca, którą w Kutnie podjął, była z góry przemyślana, zaplanowana i konsekwentnie realizowana. Praca oświatowa zajmowała ważne miejsce w programie Doktora. O ile Straż i Towarzystwo Strażackie były narzędziem i środkiem do realizacji różnych celów, to jednym z nich była oświata: powszechna, ogólnodostępna, a zwłaszcza praktyczna. Do oświecenia społeczeństwa dążył w codziennej działalnośći Straży i w partii, którą kierował - Związku Ludowo-Narodowym. Wyróżnić należy tu trzy okresy: pierwszy okres to praca oświatowa głęboko zakonspirowana w okresie ciężkiej rusyfikacji (1891- 1905). Drugi okres, w którym po strajkach szkolnych carat daje pewne swobody ograniczone po roku 1907 (1905-1918). Okres trzeci obejmuje czasy po odzyskaniu niepodległości . Omówienie pierwszego okresu jest trudne, gdyż nie zachowały się materiały pisane . Pod koniec lat 90-tych XIX w. działały we wszystkich gminach również w Kutnie grupy samokształceniowe zbierające się u zaufanych ludzi i tam czytano książki, gazetę "Polak" i dyskutowano nad nimi. W Kutnie takim ośrodkiem oświaty był dom Doktora, do którego przychodzili zaufani - pod pozorem porady lekarskiej. Wielką manifestacją polskości było zaproszenie w roku 1904 Henryka Sienkiewicza. Na odczyt zjechali mieszkańcy niemal całego powiatu. W rezultacie organizatorzy spotkania i dr Troczewski wzywani byli do składania zeznań w carskich urzędach, a w pracy spotykali się z różnymi szykanami. Rewolucja 1905 r. oprócz ofiar, przyniosła niewielkie swobody Polakom, mianowicie język polski w szkoła i urzędach oraz możliwość rozwijania się organizacji oświatowej Polskiej Macierzy Szkolnej. Polska Macierz Szkolna zasłużyła się dla zakładania szkół, walki z analfabetyzmem, zakładania uniwersytetów ludowych, bibliotek i czytelni. Ogólne dążenie do swobód narodowych obudziło nadzieje działaczy kutnowskich, którzy pragną choć częściowo walczyć z wiekowym zacofaniem. W tej atmosferze powstaje idea budowy pierwszej średniej szkoły polskiej w Kutnie. W listopadzie 1905 r. zainteresowani mieszkańcy Kutna i okolic wybrali Komitet Organizacyjny dla budowy gmachu i zorganizowania pierwszej średniej szkoły w Kutnie. Przewodniczącym Komitetu został dr Antoni Troczewski. W sierpniu 1906 r. szkołę przekazano Polskiej Macierzy Szkolnej, a Komitet Organizacyjny przekształcił się w Wydział Budowy Szkoły PMS w Kutnie. W stanie surowym gmach ukończono w październiku 1906 r. W ciągu następnych miesięcy doktor Troczewski i inni działacze rozpoczęli dalszą zbiórkę pieniędzy wśród kutnowian oraz mieszkańców i instytucji powiat. Wykorzystano wszystkie sposoby, by zyskać potrzebne fundusze. Mimo ofiarności kutnowian wciąż jeszcze brakowało około 7.000 rubli. Doktor Troczewski używając własnego autorytetu znajduje ofiarodawcę - Ignacego Jasiukowicza, który bezinteresownie przekazuje brakującą do zakończenia budowy sumę pieniędzy. Gmach pierwszej szkoły polskiej dzięki temu zostaje ukończony. 2 września 1907 r. na dziedzińcu szkoły zgromadzili się pierwsi uczniowie, mieszkańcy Kutna i goście, których powitał Doktor i podkreślając doniosłość otwarcia pierwszej średniej szkoły polskiej w Kutnie, odczytał akt akcentujący "wyższe pobudki i idee, w imieniu których powzięta została i urzeczywistniona przez inicjatorów myśl wybudowania i założenia szkoły polskiej w Kutnie". Doktor pragnął, by pierwsza średnia szkoła w Kutnie była szkołą zawodową. Polsce i naszemu miastu potrzeba było specjalistów. Doktor pragnął szkoły handlowej, gdyż chciał, by przygotowane kadry handlowców przejmowały stopniowo handel i jego pośrednictwo w polskie ręce. Z inicjatywy Towarzystwa rozpoczęto budowę bursy, której nie ukończono na skutek wybuchu wojny. Gmach szkolny, który powstał z takim trudem i przy takim ogromnym osobistym zaangażowaniu Doktora Troczewskiego, jest budynkiem, w którym mieści się obecnie Zespół Szkół Zawodowych Nr 2. Doktor Antoni Troczewski był najbardziej zaangażowany w rozwój oświaty i zasłużył, by jego imieniem nazwać pierwszą średnią szkołę polską w Kutnie. Doktor Troczewski uważał, że w odradzającej się Niepodległej Polsce najważniejsza jest młodzież. Wiele trudu włożył w powstanie tej wymarzonej szkoły.

Na podstawie Wikipedii i zasobów biblioteki szkolnej
__

Piotr Bagrowski

Design by : - )